Sunday, October 18, 2015

Tajuk: Konsep Ilmu Dalam Tamadun Islam

PENDAHULUAN
Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam, hal ini terlihat dari banyaknya ayat al-Qur’an yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia disamping hadis-hadis nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu.

Didalam Al qur’an, kata ilmu dan kata-kata jadinya di gunakan lebih dari 780 kali, ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dari al-Qur’an sangat kental dengan nuansa nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dari agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Dr Mahadi Ghulsyani sebagai berikut; 

Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu (sains), Al quran dan Al –sunah mengajak kaum muslim untuk mencari dan mendapatkan Ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat tinggi

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman dalam al-Qur’an yang artinya: Allah meninggikan beberapa darjat (tingkatan) orang-orang yang berirman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu (diberi ilmupengetahuan). dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan

ayat di atas dengan jelas menunjukan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan menjadi memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia sedar betapa kecilnya manusia dihadapan Allah, sehingga akan tumbuh rasa kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarangnya, hal ini sejalan dengan firman Allah: sesungguhnya yang takut kepada allah diantara hamba –hambanya hanyaklah ulama (orang berilmu).

Disamping ayat–ayat Qur’an yang memposisikan Ilmu dan orang berilmu sangat istimewa, al-Qur’an juga mendorong umat Islam untuk berdoa agar ditambahi ilmu,
dan katakanlah, tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu penggetahuan.
dalam hubungan inilah konsep membaca, sebagai salah satu wahana menambah ilmu, menjadi sangat penting, dan Islam telah sejak awal menekeankan pentingnya membaca, sebagaimana terlihat dari firman Allah yang pertama diturunkan yaitu surat Al-Alaq yang artinya:

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan kamu dari segummpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui.

Ayat –ayat rersebut, jelas merupakan sumber motivasi bagi umat Islam untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu, untuk terus membaca, sehingga posisi yang tinggi dihadapan Allah akan tetap terjaga, yang berarti juga rasa takut kepada Allah akan menjiwai seluruh aktivitas kehidupan manusia untuk melakukan amal shaleh, dengan demikian nampak bahwa keimanan yang dibarengi denga ilmu akan membuahkan amal, sehingga Nurcholis Madjd menyebutkan bahwa keimanan dan amal perbuatan membentuk segi tiga pola hidup yang kukuh ini seolah menengahi antara iman dan amal.

Di samping ayat –ayat al-Qur’an, banyak juga hadis yang memberikan dorongan kuat untuk menuntut Ilmu antara lain hadis berikut::
Carilah ilmu walai sampai ke negri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagisetuap muslim’”(hadis riwayat Baihaqi).

Carilah ilmu walau sampai ke negeri cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. sesungguhnya Malaikat akan meletakan sayapnya bagi penuntut ilmu karena rela atas apa yang dia tuntut “(hadist riwayat Ibnu Abdil Bar).

Dari hadist tersebut di atas, semakin jelas komitmen ajaran Islam pada ilmu, dimana menuntut ilmu menduduki posisi fardhu (wajib) bagi umat Islam tanpa mengenal batas wilayah.

DEFINISI ILMU
Ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berfikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi.

Dari segi Bahasa : Berasal dari perkataan Arab "Alima" yang bererti mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu dengan sebenarnya.

Menurut Bahasa Inggeris pula ilmu umumnya diertikan sebagai sains. Perkataan ilmu pada hakikatnya seringkali dikaitkan atau sinonim dengan pengetahuan. Ini kerana pada hakikatnya ilmu dan pengetahuan mempunyai erti yang sama walaupun mungkin berbeza dari segi penggunaannya. Perkataan ilmu biasanya ditemui dalam perbahasan masalah-masalah yang lebih khusus dan bersistem manakala perkataan pengetahuan hanyalah untuk masalah umum sahaja.

Ilmu dari segi Istilah : Segala pengatahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah s.w.t yang diturunkan kepada Rasul-rasulnya dan alam ciptaannya termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dab batiniah.

Dalam zaman moden ini pengertian ilmu telah disempitkan dan dimodenkan kepada pengetahuan maklumat dan kemahiran sahaja. Dalam pengertian barat moden, ilmu hanyalah merujuk kepada pengenalan atau persepsi yang jelas tentang fakta. Fakta pula merujuk kepada perkara-perkara yang boleh ditanggapi oleh pancaindera zahir dan bersifat empiris. Kewujudan perkara lain di luar keupayaan pancaindera tersebut dianggap bukan fakta dan tidak termasuk dalam bidang ilmu. Mengikut pandangan mereka secara automatik ajaran agama terkeluar dariapda takrif dan ruang lingkup ilmu dan dianggap sebagai kepercayaan semata-mata.

Islam telah menghimpun antara agama dan ilmu. Tidak ada sebarang penentangan antara agama dan ilmu kerana dalam Islam, agama itu sendiri adalah ilmu dan ilmu adalah agama. Ilmu menurut perspektif Islam dekenali sebagai sifat, proses dan hasil. Manakala istilah ilmu dalam Islam merangkumi pelbagai perkara iaitu Al-Quran, Syariah, Synnah, Iman, Ilmu Kerohanian, Hikmah, Makrifat, Pemikiran, Sains dan Pendidikan.

Ilmu merupakan teras dalam sistem agama Islam dan menduduki tempat yang tertinggi. Penekanan kepada ilmu dalam ajaran Islam jelas terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Penekanan kepada pembacaan sebagai aset terpenting dalam usaha menimba keilmuan dan pengiktirafan Allah sebagai sumber tertinggi ilmu pengetahuan manusia sebagaimana wahyu yang terawal yang telah diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w.

Ilmu pengetahuan merupakan prasyarat terpenting bagi pembangunan bangsa yang kuat dan dihormati. Setiap perkara di dunia ini mestilah disandarkan kepada ilmu seperti iman dan perkara keagamaan, ekonomi, politik, sosial, perpaduan dan sebagainya. Iman atau amalan tanpa ilmu ibarat sebuah bangunan di atas pasir atau sarang labah-labah. Apabila datang ribut yang kuat maka akan binasalah ia. Ilmu pengetahuan juga adalah asas pembentukan sesebuah tamadun manakala akhlak pula adalah pengutuh atau pengukuh yang berperanan mengekalkan kekuatan pembangunan bangsa, negara atau sebuah tamadun.

KEPENTINGAN ILMU DALAM TAMADUN ISLAM
Sejarah telah membuktikan bahawa kemajuan sesuatu bangsa di dunia ini berkait rapat dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terdapat pada sesuatu bangsa. Ini kerana ilmu akan mengangkat darjat seseorang atau sesuatu bangsa itu ke arah kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kepentingan ilmu ini telah diakui sendiri oleh Rasulallah s.a.w melalui wahyu dan ilham yang disampaikan kepada baginda yang mana ilmu sangat penting untuk kemajuan sesuatu bangsa.

Ia juga terbukti dari ajaran Islam yang telah mengangkat begitu tinggi darjat ilmu. Dengan ilmu pengetahuan akan membawa manusia ke arah kebahagian hidup di dunia dan di akhirat, memberikan kekuatan ketika dalam kesusahan dan ketika berhadapan dengan musuh. Ilmu agama atau ilmu yang terdapat dalam al-Quran dan Al-sunnah akan menjadi benteng yang dapat mencegah seseorang itu dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, dapat menolak kejahilan dan kebodohan sama ada dalam perkara agama atau dalam mengejar kebendaan duniawi. Pelbagai jenis ilmu yang dituntut seperti ilmu kejuruteraan, ilmu kedoktoran, ilmu pertanian dan sebagainya yang dapat membantu kemaslahatan hidup manusia di dunia. Orang yang berilmu dapat mendekatkan didrinya dengan Allah kerana ilmu merupakan jalan menuju kebahagian di akhirat. Di antara kepentingan-kepentingan ilmu dapat dijelaskan di sini ialah :

a) Ilmu dapat membentuk keperibadian yang baik dan menjadikan seseorang itu bertaqwa dan cintakan Allah s.w.t dan RasulNya. Firman Allah dalam al-Quran yang bermaksud : " Sesungguhnya yang takutkan Allah daripada hambanya ialah ornag-orang yang berilmu" (al-Fathur:ayat 28)

b) Ilmu dapat meninggikan dan membezakan taraf dikalangan manusia. Firman Allah yang bermaksud : " Katakanlah adakah sama orang-orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya mereka yang mendapat peringatan dan petunjuk hanyalah di kalangan hambanya yang berilmu dan bijaksana" (al-Zumar : ayat 9)

c) Ilmu dapat mengangkat darjat seseorang kepada darjat yang tinggi di sisi Allah dan masyarakat. Firman Allah yang bermaksud : "Allah mengangkat beberapa darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan" (al-Mujadalah : 11)

d) dengan ilmu manusia dapat menjalankan tugas ibadah (sama ada ibadah umum atau ibadah khusus) dan dapat melaksanakan peranan sebagai khlifah Allah di muka bumi.

SUMBER-SUMBER ILMU DALAM TAMADUN ISLAM

AL-QURAN
Sumber utama ilmu dalam tamadun Islam datangnya dari Al-Quran1. Dari segi bahasa “Al-Quran” berasal dari perkataan al-qiraah yang bererti bacaan, tetapi lafaz Al-Quran bermaksud yang dibaca. Dari segi istilah Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w dalam bahasa Arab dan sampai kepada kita secara mutawir.

Di dalam Al-Quran terkandung ajaran Islam yang merangkumi konsep ketuhanan, pengetahuan tentang alam ghaib, asas perundangan, muamalah, tauhid akidah dan panduan hidup manusia dialam ini.Al-Quran menunjukkan bagaimana hubungan antara makluk dan Tuhan sepatutnya dikendalikan dan bagaimana manusia harus berinteraksi sesama manusia dengan makluk yang lain.

Al-Quran merupakan mukjizat kepada Nabi Muhammad s.a.w yang kemukjizatnya berkekelan sepanjang zaman. Ia merupakan daya penggerak kepada umat Islam untuk melakukan sesuatu urusan dan menjadi sumber dan pencetus kebanyakan bidang ilmu yang lain. Oleh itu, adalah wajar dikatakan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dalam membina tamadun Islam kerana pendorong dan penggerak utama umat Islam ialah Al-Quran.
Pelopor-pelopor Ilmu Ulum Al-Quran ialah :

i) Khalifah Al-Rasyidin yang empat, Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Zaid bin Tabit, Udai bin Kaab, Abu Musa al-Asy’ari dan Abdullah bin Zubir

ii) Di kalangan tabiin ialah Mujahid, Ata’ bin Yasar, Ikrimah, Qatadah, Hassan Basri, Said bin Jubir, Zaid bin Aslam dan Malik bin Anas.

iii) Kemudian muncul Ibnu Jarir al-Tabari, dengan Tafsir al-Tabari yang merupakan suatu tafsir yang lengkap.

Walaupun Al-Quran menyentuh berbagai-bagai tajuk, namun tiga topik yang terpenting yang menjadi tema utama di dalam al-Quran ialah tauhid, pedoman hidup yang dibawa oleh Rasul-rasul dan pembalasan di dalam akhirat. Al-Quran menegaskan bahawa segala amalan di dunia ini tiada ertinya jika tidak mengikut petunjuk dan jalan yang benar. Dengan berteraskan tauhid dan kepercayaan adanya pembalasan yang setimpal pada hari akhirat, al-Quran meletakkan asas-asas kepada sistem akhlak, sosial, politik, ekonomi yang menyeluruh untuk dijadikan panduan hidup1.

Firman Allah yang bermaksud: “Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama tuhanmu yang mencipta (sekalian makluk). Dia mencipta manusia daripada (darah) yang menempel; Bacalah, dan Tuhanmu adalah Maha Pemurah, Yang mengajar manusia melalui pena, Ia mengajar menusia apa yang tidak mereka ketahui.”

Ayat ini adalah lima ayat lima al-Quaran pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad. Pertama-tama sekali ditekankan bahawa Tuhan adalah pencipta dan yang lain adalah makluk. Juga dinyatakan bahawa Tuhan adalah maha pemurah, penyayang dan tidak memusuhi makluknya. Kemudian al-Quran menekankan bahawa Tuhan mahu umatnya memberi perhatian tentang kepentingan pena dalam penyebaran ilmu. Akhir sekali segala ilmu datangnya dari Allah s.w.t.Manusia boleh berusaha untuk mendapatkan ilmu melalui penyelidikan, pemikiran dan sebagainya tetapi pada hakikatnya ilmu yang sebenar datangnya dari Allah s.w.t.

Ayat al-Quran mengenai ilmu :

Allah mengangkat martabat orang berilmu serta diletakkan ditempat yang tinggi. Maka, dengan ilmu jugalah seseorang itu dipandang tinggi dan dihormati. Di sini, Allah telah menerangkan melalui beberapa firmanNya : Diangkat darjatnya: “Allah mengangkat beberapa darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan” Surah al mujahadah:11 

Ilmu dapat membezakan taraf dalm kalanan manusia: “Katakanlah adakah sama orang-orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya mereka yang mendapat perngakatan dan petunjuk hanyalah dikalangan hambanya yang berilmu dan bijaksana” Surah al Zumar:9

Membentuk peribadi yang baik dan menjadikan seseorang itu bertakwa dan cintakan ALLAH Subhanahu wa ta’ala dan Rasul-NYA “Seseungguhnya yang takutkan ALLAH daripada hamba-nya ialah orang yang berilmu” Surah al-Fathir:28

AL HADIS DAN AS SUNNAH

Menurut Prof. Dr. T.M Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ilmu Hadits” itu ialah : “Ilmu yang berpautan dengan hadits”. Mengenai difinisi ini beliau kemukakan kerana banyaknya ilmu yang mempelajari hadis tentang hadis dan jumlah hadis juga sangat banyak, selain itu masa pembukuannya dan penerbitannya di antara ilmu-ilmu hadits itu sendiri tidak dalam satu periode yang sama.
Ilmu Hadits menurut ulama Mutaqadimin adalah ilmu yang mempeajari tentang cara-cara persambungan hadits sampai kepada Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam dari segi ihwal para periwayatnya, kedabitan, keadilan, dan dari segi bersambung tidak segi sanadnya dan sebagainya.

Ilmu Hadits menurut ulama Mutaakhirin terbagi menjadi dua, yaitu ilmu hadits riwayah dan imu hadits dirayah. Kedua ilmu inimerupakan batasan yag sudah ditetapkan oleh para ulama-ulama mutaakhirin. Berikut ini adalah penjabaran dari keduanya, sebagai berikut:

1. Ilmu Hadits Riwayah

Ilmu Hadits Riwayah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadits-hadits yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu ‘alaih wa sallam, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, tabi’at maupun tingkah lakunya. Ada pula menurut Ibn al-akfani sebagaimana dikutip oleh al-Suyuthi yang saya dapatkan dari buku Ilmu Hadis milik Drs. H. Muinzer Suparta M.A yaitu “ilmu pengetahuan yang mencangkup perkataan dan perbuatan Nabi Sallallahu ‘alaih wa sallam, baik periwayatannya, pemeliharaannya, maupun penulisan ataupun pembukuan lafaz-lafaznya”. Menurut jumhur ulama sendiri bahwa yang dimaksud Ilmu Hadits Riwayah ialah suatu ilmu untuk mengetahui sabda-sabda Nabi Sallallahu ‘alaih wa sallam, perbuatan Nabi, taqrir-taqrir Nabi dan sifat-sifat Beliau. Dengan kata lain yang dimaksud oleh para jumhur ulama ialah Ilmu yang membahas segala sesutu yang datang dari Nabi, baik sabdanya, perbuatannya, taqrirnya, dan sabagainnya. Meurut ulama Tahqiq Ilmu Hadits Riwayah adalah ilmu yang membahas cara penyambungan hadits kepada shahih al-risalah, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam dari segi keadaan para perawinnya, mengenai kekuatan hafalan dan keadilan mereka dan dari segi keadaan sanad, putus dan berrsambungnya dan sepertinya.

Objek kajian hadits riwayah adalah bagaimana cara menerima, menyampaikan kepada orang lain, dan memindahkan atau mendewankan. Dalam penyampaian dan penulisan harus disampaikan apa adanya, baik yang berkaitan dengan sanad dan matannya. Ilmu ini tidak menjabarkan tentang syadz (kejanggalan) dan ‘illat (kecacatan) matan hadits. Kemudian didalam sini juga tida membahas tentang kualitas para perawi, keadilan, kebatinan maupun fisiknya.

Faedah dari mempelajari lmu hadis riwayah ini adalah untuk menghindari adanya penukilan yang salah dari sumbernya yang pertama, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam. Menurut Syuhdi Ismail dalam bukunya Pengantar Ilmu Hadits faedah dan tujuan untuk mempelajari Hadits Riwayah adalah untuk mengertahui segala sesuatu yang berpautan dengan pribadi nabi dalam usaha memahami dan mengamalkan ajaran beliau guna memperoleh kemenangan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Menrut Ismil dalam bukunya tadi ulama yang terkenal atau menjadi seorang pelopor dalam hal Hadits Riwayah ini Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhry. Beliau ini adalah yang pertma-tama menghimpun hadits-hadits Nabi atas perintah Umar bin Abdul Aziz pada masa pemerintahannya. Beiau ini terkenal karena hafalannya yang sudah masyhur, hal ini telah diakui oleh para ulama pada saat itu. Imam Bukhari pernah menyatakan bahwa az-zuhry mampu menghafal Al-Quran hanya dalam tempo 80 malam. Hisyam bin Malik pernah meminta tolong kepada Az-Zuhry untuk menuliskan hadits-hadits Nabi untuk keperluan, sekitar 400 hadits ia diktekan kepada beliau. Setelah selang waktu 1 bulan catatan itu hilang, kemudian Hisyam meminta Az-Zuhry mendiktekannya kepada penulis, dan ternyata dua buah catatan dalam jangka waktu yang berbeda itu tidak ada perbedaan sedikitpun.

2. Ilmu Hadits Dirayah

Ilmu Hadits Dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui hal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan hadits sifat-sifat hadits dan sebagainnya. Ada jga yang mendifinisikan Imu Hadits Dirayah adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, hukum-hukumnya serta untuk mengetahui keadaan para perawi, baik syarat-syratnya, macam-macam hadits yang diriwayatkan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya.

Objek kajian dari Ilmu Hadits Dirayah ini ialah keadaan para perawi dan marawiya. Pengertian keadaan disini dimaksudkan bahwa segala sesuatu yang menyangkut kepribadiannya, semisal akhak, tabi’at, dan keadaan hafalan. Sedangkan yang dimaksud dengan marwi adalah kesashihan, kedhaifan, dan dari sudaut ain yang berkaitan dengan matan.

Banyak hal yang dapat kita dapatkan dari mempelajari Ilmu Hadits Dirayah, diantaranya yaitu faedahnya. Faedah yang didapatkan setelah mempelajari Ilmu Hadits Dirayah, diantaranya:

a. Mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadits dan ilmu hadits dari masa kemasa mulai dari masa Rasulullah sampai saat ini.

b. Dapat mengetahui tokoh-tokoh serta usaha-usaha yag telah mereka lakukan dalam mengumpulkan, memelihara, dan meriwayatkan hadits.

c. Mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan para ulama-ulama dalam mengklasifikasi hadits lebih lanjut.

d. Dapat mngetahui istilah-istilah, nilai-nilai, dan kriteria hadits-hadits sebagai pedoman dalam beristinbath.

Dalam hal tokoh Hadits Dirayah juga memiliki berbagai tokoh penting, diantaranya yaitu Al-Bukhari, Muslim, At-Turmudzy dan masih banyak lagi yang lainnya.

Antara hadis yang menekankan kewajipan agar umat Islam menuntut ilmu : Sabda Rasulullah saw yang bermaksud “Tuntutlah ilmu dari dalam buaian hingga ke liang lahad”. 

Sabda Rasulullah saw lagi yang bermaksud “Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri china” 

Rasulullah saw bersabda yang bermaksud “Menuntut ilmu menjadi kewajipan ke atas setiap umat Islam”

WAHYU
Wahyu adalah pemberitahuan Allah kepada seorang hambanya yang dipilih di kalangan hambanya dengan secara sulit dan rahsia berlainan dari apa yang dialami oleh manusia biasa. Tidak dapat dinafikan lagi wahyu adalah merupakan sumber pengetahuan yang terpenting yang telah disampaikan oleh Allah kepada manusia sama ada ianya disampaikan melalui Nabi Muhammad s.a.w atau melalui nabi-nabi yang terdahulu. Wahyu merupakan teras kepada segala ilmu kerana di dalam al-Quran terkandung pelbagai jenis ilmu pengetahuan yang amat diperlukan oleh manusia untuk kemasalahatan hidup juga perkara-perkara ghaib yang tidak dijangkau oleh akal manusia
Aliran ilmu pengetahuan dalam Islam, Yahudi, Buddha dan Hindu dikesan mempunyai acara-acara ritualisme seperti amalan kerohanian peringkat tinggi dalam mencari sumber ilmu pengetahuan. Penggunaan mantera, jampi, ayat-ayat suci dan dengan proses ibadat secara amalan kebatinan dan rohani dilakukan untuk memperolehi sumber-sumber ilmu pengetahuan dari alam magis atau daripada Tuhan.

Tradisi timur yang amat dipengaruhi oleh amalan keagamaan dan kepercayaan agama menilai kebenaran atau ketepatan sesuatu ilmu pengetahuan mestilah bersumberkan ilmu wahyu. Ilmu pengetahuan perlu diselarikan dengan kebenaran yang sahih dan tidak terkeluar dari sumber utama, iaitu kitab Al Quran, Injil dan Taurat. ‘Sumber wahyu, tidak syak lagi merupakan sumber pengetahuan yang terpenting dalam tradisi agama-agama besar yang tumbuh di Timur, khususnya agama-agama langit (samawi) seperti agama Yahudi, Nasrani, dan Islam’[5].

Pegangan utama dan sumber rujukan utama kepada kitab Al Quran, Injil dan Taurat menyebabkan aliran epistemologi sejarah timur tertakluk dengan nilai-nilai ketuhanan dan moraliti yang tinggi. Segenap penulis atau pengkaji wajib bertanggungjawab dalam memastikan setiap bentuk penulisan pensejarahan tidak berlawanan dengan hukum Tuhan serta undang-undang hukum-hakam agama yang tidak boleh berubah mengikut kehendak emosi atau akal semata-mata. Bagi agama Islam, Al Quran dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad s.a.w dianggap sebagai wajib secara mutlaknya untuk dipercayai atau dirujuk di dalam setiap penulisan pensejarahan.

INTUISI / ILHAM
Intuisi atau ilham juga boleh menjadi sumber pengetahuan manusia yang amat berguna. Ianya merupakan pengetahuan yang diperolehi tanpa melalui proses pemikiran yang tertentu. Contohnya seseorang yang mempunyai masalah yang sedang menumpukan pemikiran nya terhadap penyelesaian masalah tersebut, tiba-tiba menjadi jalan penyelesaian tanpa perlu berfikir panjang seolah-olah kebenaran yang dicari datang sendiri. di dalam Islam ilham ini boleh dikenali dengan istilah "firasat" atau pun pandangan bashirah (tembus) yang dikurniakan oleh Allah kepada para Ulama.
Akal
Akal adalah merupakan sumber utama pengetahuan manusia malah perbezaan antara manusia dan haiwan adalah melalui hasil tamadun yang diusahakan oleh manusia berpunca dari pemikiran akal manusia yang kreatif. Dengan akal manusia dapat menimbang dan membezakan antara yang baik dan buruk walupun mungkin ianya tidak bersifat kebenaran mutlak namun memadia untuk mengatasi masalah kehidupan seharian. Bagaimanapun Allah menyuruh manusia menggunakan semaksima mungkin kedua-dua daya akal dan pancaindera yang dianugerahkan kepadanya agar dapat sampai kepada pengetahuan sahih dan kebenaran yang tidak menyesatkan. Al-Quran banyak menyebut seruan serta galakan daripada Allah agar manusia dapat memerhatikan alam sekeliling mereka dengan akal dan pancaindera bagi mencari kebenaran hakiki.

Pancaindera
Semua pancaindera seperti sentuhan, ciuman, penglihatan, pendengaran dan deria rasa juga
merupakan ilmu pengetahuan yang utamadan amat berguna bagi manusia untuk berinteraksi
sesama manusia dan alam sekelilingnya dengan mudah dan betul. Kesemua
merupakan satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan melalui beberapa percubaan dan
pengalaman yang berulang-ulang.

KELEBIHAN MENUNTUT ILMU

Firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11; Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman dikalangan kamu dan juga yang menuntut ilmu, dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Daripada Abu Darda’, bawahasanya beliau mendengar Rasulullah bersabda:
“Sesiapa yang berjalan semata-mata kerana ingin menuntut ilmu, Allah akan permudahkan jalannya ke syurga dan sesungguhnya para malaikat menguncupkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu kerana meredhai apa yang dibuatnya, dan sesungguhnya seseorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohon ampun oleh makhluk yang ada di langit mahupun di bumi hingga ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar (wang) tidak juga dirham, yang mereka wariskan hanyalah ilmu, dan barang siapa yang menuntut ilmu itu, maka sesungguhnya dia telah mendapat bahagian yang paling banyak.”
(Hadis sahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Attarmizi, Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban)

Kepada mereka yang selalu ke majlis ilmu, semestinya selalu mendengar hadith dan ayat Quran di atas. Setiap kali penceramah dan muzakkir ingin memulakan kuliah dan tazkirah mereka, mereka selalu diingatkan betapa pentingnya menuntut ilmu. Begitulah lumrahnya, orang yang berilmu sentiasa berada di dalam kehidupan yang baik, jika ilmu yang dipelajarinya itu benar, dan diamalkan apa yang dipelajari.

Majlis ilmu tidak terhad sahaja kepada majlis-majlis tazkirah, kuliah-kuliah di masjid, ceramah-ceramah agama, forum hal ehwal Islam. Skop menuntut ilmu sangat luas. Walaupun seorang yang berada di dihadapan computer ingin mencari ilmu pun dikira sebagai menuntut ilmu. Oleh itu, tidak dapat untuk kita menuntut ilmu dimana-mana, dan untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta’ala.

Rasulullah juga pernah bersabda; ilmu itu adalah khazanah bagi orang-orang Islam, maka jadilah antara 4 golongan majlis ilmu yang mendapatkan keredhaan dari Allah, dan 4 golongan tersebut ialah:

1) Orang yang bertanya; 
2) Orang yang mengajar; 
3) Orang yang mendengar; dan
4) Orang yang suka pada orang yang berada dalam majlis ilmu.

Maka jelaslah, betapa mudahnya kita untuk mendapat ganjaran dari majlis ilmu. Dengan hanya menyukai orang-orang yang pergi ke majlis ilmu, kita dengan mudahnya telah tergolong dalam 4 golongan yang diredhai Allah.

Dalam konteks manusia, ilmu yang dipelajari hendaklah seimbang dunia dan akhirat. Di dalam kesibukan kita mempelajari ilmu-ilmu dunia, ilmu akhirat juga penting untuk menjadi pelengkap kehidupan manusia. Usrah-usrah dan kuliah-kuliah adalah peluang yang baik untuk kita seimbangkan ilmu dunia dan di akhirat. Disinilah keberkatan ilmu dapat disemai dan yang menjadi penyuluh manusia di dunia.PENGISLAMAN ILMU
Istilah “Islamization of Knowledge” yang dianjurkan oleh sesiapa pun kalau diterjemah secara harfiahnya (perkataan demi perkataan) ialah “Pengislaman ilmu” (dengan i kecil) atau “PengIslaman ilmu” (dengan I besar) tetapi seringlah juga diistilahkan (mulanya, terutamanya, di Indonesia) “Islamisasi ilmu”. Kedua-duanya patut diterima, walaupun “ilmu” di situ bermaksud “sains Barat”, kerana seseorang boleh menjelaskan maknanya mengikut kehendaknya jika dia mempunyai makna yang berbeza daripada orang lain. Umpamanya “pengIslaman ilmu” mengikut Isma‘il al-Faruqi memang berbeza daripada “pengIslaman ilmu” mengikut Sayed Muhammad Naquib al-Attas, dan berbeza lagi dengan kebanyakan umat Islam amnya yang mahu mengaitkan sains dengan Islam secara remeh dan simpel itu (fahaman umum). Sudah tentu, sebagai sarjana, “pengIslaman ilmu” mengikut fahaman umum itu tidaklah begitu berguna kerana bersifat reaktif sahaja. Maksudnya sesuatu “sains” yang baru diketahui oleh seseorang Islam jenis ini akan cuba dirasionalkan “kebenaran sains” itu menerusi ayaht al-Qur'aan dan berhenti di situ sahaja. Mereka tidak menilai sains itu secara kritis dan membuat sentisis lalu berkemungkinan menerbitkan alternatifnya

RUMUSAN
Pujangga Hamka berkata “Orang yang pengetahuannya sedikit kerap kali menyangka dirinya telah mengetahui semua. Tetapi orang yang telah mendalami ilmunya tidak berani lagi mengatakan bahawa dia tahu segalanya. Bahkan dia lebih berani berkata, “Banyak yang belum saya ketahui.”

Abdulullah bin Mubarak pernah menyebut, “Seseorang itu akan sentiasa menjadi ‘alim selama mana dia menuntut ilmu.”

Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Ini ditegas dalam al-Quran dan hadith. Ilmu dibahagikan kepada dua iaitu ilmu Fardhu Ain dan ilmu Fardhu Kifayah. Walau bagaimanapun, ilmu yang perlu didalami sebelum yang lain adalah ilmu Fardhu Ain. Ilmu ini termasuklah tentang solat, berpuasa dan ia juga merangkumi asas ilmu tauhid dan sifat mahmudah dan mazmumah.

Selain itu, dalam Islam mengalakkan umatnya agar menuntut ilmu Fardhu Kifayah iaitu ilmu duniawi seperti membaca, menulis serta mengira supaya tidak ketinggalan jauh ke belakang. Di samping itu, dengan menuntut ilmu kita boleh menjadi insan yang berguna dan mampu membina kemajuan untuk masyarakat dan negara. Sebagai contoh yang dilakukan oleh cendekiawan Islam dahulu seperti Ibnu Sina, Ibnu khaldun, Al khawarizmi dan lain-lain.

Kata Imam Syafie “Ilmu yang sebenar-benarnya ialah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Tidak kiralah ilmu ukhrawi seperti tauhid dan ilmu duniawi seperti sains dan matematik kerana kedua-dua jenis ini mengajar kita kewujudan dan kekuasaan Allah yang tiada batas.”

Ilmu Pengetahuan tidaklah bertentangan dengan Islam, justru Islam menyuruh penganutnya untuk mempelajari Ilmu Pengetahuan bahkan mewajibkannya, termasuk di dalamnya Islam tidak melarang ummatnya berfilsafat. Hanya saja larangan itu muncul apabila ummat Islam sudah berfilsafat sebelum aqidahnya kuat, hal ini akan melahirkan penyimpangan berfikir yang bisa menyesatkan bagi dirinya dan orang lain.

Ilmu merupakan unsur yang mesti diletakkan sebagai unsur pertama dan utama dalam proses pembinaan tamadun Islam. Tetapi apabila al-Quran dan as-Sunnah dijadikan sumber dan akidah, syarak dan akhlak sebagai asas pembinaan tamadun Islam. Ini bererti ilmu yang berasaskan wahyu merupakan sumber dan asas utama dalam tamadun Islam. Oleh itu kedudukan al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber utama dalam tamadun Islam tidak boleh dipertikaikan lagi. Kedua-dua sumber ini berfungsi sebagai pembimbing yang akan memberi panduan kepada manusia untuk memperkembangkan lagi ilmu mereka.

BIBLIOGRAFI
1. Baharuddin Yatim, Sulaiman Nordin, Islam, Al-Quran dan Idelogi Masa Kini, UKM, 1990.
2. Prof.Dr Ahmad Shalaby, Sejarah Perundangan Islam, Pustaka Nasional Singapore, 1971.
3. Ustaz Syed Hasan Alatas, Al-Quran Sumber Ilmu Pengetahuan, INTERNET.
4. Y. Bhg. Dato’ Haji Ishak bin Haji Baharom, Perkembangan Mazhab Dalam Islam,Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis
MALAYSIA

013-4006206, 011-1070-4212, 011-1078-4731
04-988-2597, 04-9882701, 1 2 3
No comments:

Post a Comment