Wednesday, October 14, 2015

Tajuk: Sejarah Kelahiran Dan Sumbangan Abu Al-Wafa Muhammad Al-Buzjani

PENDAHULUAN

Tanpa ilmu trigonometri, wajah dunia tidak akan “secanggih” seperti sekarang. Tidak akan berdiri bangunan-bangunan indah, tinggi dan berstruktur kukuh, jika pelopor yang membangunnya tidak menguasai pengiraan trigonometri dengan baik. Tanpa pemahaman trigonometri yang bagus, pesawat terbang mahupun alat-alat berasas mesin yang lainnya tidak akan bekerja dengan baik, kerana mesin yang berputar akan menciptakan pola-pola trigonometri seperti sinus dan cosinus. 

Tanpa ilmu trigonometri, kita tidak dapat menonton TV dan mendengar muzik kerana sumber arus eletrik yang digunakan memiliki pola-pola trigonometri yang harus dikuasai dengan baik. Tanpa kemampuan yang utama dalam trigonometri, adalah sulit untukmencipta sistem yang sangat canggih seperti Global Positioning System (GPS). Pendek kata, tanpa kemampuan memahami trigonometri dengan baik, wajah dan keadaan dunia akan tampak “rimitive“. 

Ilmu trigonometri menbangun pesat sejak ditemui formula yang sekarang dikenal sebagai sinus, cosinus dan tangen. Dengan adanya formula tadi, banyak pengiraan geometri yang dapat dihasilkan menjadi mudah dan efisien kerana tidak perlu lagi berputar-putar dan berulang-ulang. 

Formula penting trigonometri iaitu sinus, cosinus diperkenalkan pertama kali oleh matematikawan muslim kelahiran Iran, Abul Wafa Muhammad al Buzjani pada tahun 964 Masihi atau 1050 tahun silam. Dan bersama matematikawan muslim lainnya iaitu Al Batani, beliau merumuskan formula tangens. 

Beliau adalah seorang ahli matematik Muslim yang terkenal di era keemasan Islam. Pada abad ke-10 M, peradaban Islam juga pernah memiliki seorang ahli matematik yang tidak kalah hebat dibandingkan Khawarizmi. Ahli matematik Muslim yang namanya terbilang namun kurang didengari itu bernama Abul Wafa Al-Buzjani. “Ia adalah salah satu ahli matematik terhebat yang dimiliki perabadan Islam, ” memaparkan Bapa Sejarah Sains, George Sarton dalam bukunya bertajuk Introduction to the History of Science. Abul Wafa adalah seorang saintis serba boleh. Selain hebat di bidang matematik, beliau pun terkenal sebagai tokoh astronomi yang terkenal pada zamannya. 

PROFIL ABU AL-WAFA MUHAMMAD

Namanya Abul Wafa Muhammad Ibn Muhammad Ibn Yahya Ibn Ismail Buzjani(Buzhgan, Nishapur, Iran, 940 – 997 / 998) adalah seorang ahliastronomi dan matematikawandari Persia. 

Pada tahun 959, Abul Wafa berpindah ke Iraq dan mempelajari matematik khususnya trigonometri di sana. Beliaumenuntut ilmu matematik daripada pakciknya bernama Abu Umar al-Maghazli dan Abu Abdullah Muhammad Ibn Ataba. Manakala, ilmu geometri dipelajarinya daripada Abu Yahya al-Marudi dan Abu al-Ala’ Ibn Karnib. Dia juga mempelajari pergerakan bulan; salah satu kawah di bulan dinamai Abul Wáfa sesuai dengan namanya. 

Beliau mula mempelajari matematikdaripada dua orang pakciknya, Abu Amr al – Mughazili dan Abu Abdullah Muhammad bin Anbasa. Menurut Ibnu Al – Athar dan Ibnu Khalikan, pada tahun 348 H/959 M, Abu Wafa’ pindah ke Iraq untuk meneliti gerak bintang di sana, dan menetap di Baghdad sehingga beliau meninggal pada bulan Rejab 388 H / Julai 998 M. 

Sumbangan dan pemikirannya di bidang sains diakui peradaban Barat. Sebagai bentuk pengakuan dunia atas jasanya mengembangkan astronomi, organisasi astronomi dunia mengabadikannya menjadi nama salah satu kawah bulan. Dalam bidang matematik, Abul Wafa pun banyak memberi sumbangan yang sangat penting bagi perkembangan ilmu pengiraan itu. 

Beliau juga banyak membantu para ilmuwan serta secara peribadi mengembangkan beberapa teori penting di bidang matematik, terutamanya geometrikdan trigonometri. Di bidang ilmu geometri, Abu Al-Wafa memberikan sumbangan yang signifikan bagi pemecahan hal-hal geometri dengan menggunakan kompas, pembinaan seimbang untuk semua bidang polyhedral umum, pembinaan hexagon setengah sisi dari segitiga sama kaki, pembinaan parabola dari titik dan penyelesaian geometri bagi persamaan. 

BIODATA RINGKAS ABU AL-WAFA MUHAMMAD AL-BUZJANI

Lahir: 10 Jun, 940 M di Buzhgan
Meninggal: 997 atau 998 M, Baghdad
Era: Zaman keemasan Islam
Kepentingan utama: Matematik dan Astronomi
Gagasan penting: Fungsi Tangent, Hukum sinus dan beberapa identitas trigonometri
Karya-karya besar: Almagest dari Abu al-Wafa

SUMBANGAN ABU AL-WAFA MUHAMMAD

Abul Wafa memberi sumbangan terutama dalam teori-teori geometri dan menghubungkan algebra dengan geometri. Beliau juga menguasai bidang pengajian geometri analisis. Namun begitu, beliau kurang berjaya dalam ilmu falak. 

Salah satu sumbangannya dalam trigonometri adalah mengembangkan fungsi tangen dan mengembangkan kaedah untuk mengirajadual trigonometri. Abul Wafa menemukan hubungan antara identitas trigonometri berikut ini:

Sin (A+B)=Sin A Cos B+Cos A Sin B
Cos (2A)=1-2 Sin (2A)
Sin (2A)=2 Sin (A)Cos (A)

dan menemukan rumus sinus untuk geometri sferik (yang hampir sama dengan hukum sinus):

\frac{\sin(A)}{\sin(a)} = \frac{\sin(B)}{\sin(b)} = \frac{\sin(C)}{\sin(c)}

Antara jasa terbesar yang diberikan Abul Wafa bagi kajian matematik adalah trigonometri. Trigonometri berasal dari kata trigonon = tiga sudut dan metro = mengukur. Abul Wafa tercatat sebagai ahli matematik pertama yang mencetuskan rumus umum sinus. Selain itu, ahli matematik ini juga mencetuskan kaedah baru membentuk jadual sinus. Ia juga membenarkan nilai sinus 30 darjah ke tempat titik perpuluhan kedelapan. Yang lebih mengagumkan lagi, Abul Wafa membuat kajian khusus tentang tangen serta mengira sebuah jadual tangen. 

Jika anda pernah mempelajari matematik tentu pernah mengenal istilah secan dan co-secan. Ternyata, Abul Wafa'-lah yang pertama kali memperkenalkan istilah matematika yang sangat penting itu. Abu Wafa dikenali sebagai seorang yang bijak pandai dalam bidang geometri. Beliau mampu menyelesaikan masalah-masalah geometri dengan sangat tangkas. 

Trigonometri memiliki hubungan dengan geometri, meskipun ada ketidaksetujuan tentang apahubungannya; bagi beberapa orang, trigonometri adalah sebahagian daripada geometri. Dalam trigonometri, Abul Wafa telah memperkenalkan fungsi tangen dan memperbaiki kaedah penghitungan jadual trigonometri. Beliau juga cekap dalam memecahkan sejumlah masalah yang berkaitan dengan ‘spherical triangles’. 

Secara khusus, Abul Wafa berhasil menyusun rumus yang menjadi identitas trigonometri. Inilah rumus yang dihasilkannya itu:

Sin (A+B)=Sin A Cos B+Cos A Sin B
Cos (2A)=1-2 Sin (2A)
Sin (2A)=2 Sin (A)Cos (A)

Selain itu, Abul Wafa pun berhasil membentuk rumus geometri untuk parabola, yakni:

ϰ4=a dan4ϰ+3aϰ=b

Rumus-rumus penting itu hanyalah secebis hasil pemikiran Abul Wafa yang hingga kini masih bertahan. Kemampuannya menciptakan rumus-rumus baru matematik membuktikan bahwa Abul Wafa adalah ahlia Muslim yang sangat pintar. Buah pemikirannya dalam matematik sangat berpengaruh di dunia Barat. Pada abad ke-19 M, Baron Carra de Vaux mengambil konsep secan yang dicetuskan Abul Wafa. Sayangnya, di dunia Islam justeru namanya sangat jarang terdengar. Ironinya, nyaris tak pernah ada pelajaran sejarah peradaban Islam yang diajarkan di Tanah Air menerangkan dan memperkenalkan Abul Wafa dan buah pikir Abul Wafa. 

Abu Wafa’ juga memberikan kaedah baru penyusunan daftar–daftar sinus. Bahkan sejumlah ahli matematik Eropa telah membahas masalah–masalah terpisah yang ditangani oleh Abu Wafa’, misalnya Delambre dalam “Histoire de La’astronomie an Moyen Age” dan H. Suter dalam Encyclopedia of Islam, tetapi teksnya yang lengkap belum pernah diterbitkan. 

KARYA ILMIAH ABU AL-WAFA MUHAMMAD

Beberapa kitab bernilai yang ditulisnya antara lain; Kitab fima Yahtaju Ilaihi al-Kuttab wa al-Ummal min ‘Ilm al-Hisab sebuah buku tentang aritmatik. Dua salinan kitab itu, sayangnya tak lengkap, kini berada di perpustakaan Leiden, Belanda serta Kairo Mesir. Abu Wafa menulis “Kitab al-Kamil” yang berisi formula-formula matematika. Beliau juga menulis kita"Ilm al Hisab" yang berisikan konsep dasar teorem dan hitungan aritmatik, dan "Ilm al Handsa" yang berisi formula masalah dan penyelesaian dari geometri terapan. Ketiga buku tersebut sangat tebal, masing-masing sekira 800 halaman. Enam hingga sepuluh abad kemudian, bukunya menjadi rujukan para ahli astronomi dan geometri seperti Tycho Brache, Gauss dan Lobachevsky. 

Dalam geometri, beliau menulis “Kitab fima Yahtaj Ilaih as-Suna’ fi ‘Amal al-Handasa”. Buku itu ditulisnya atas permintaan khusus dari Khalifah Baha’ ad Dawla. Salinannya berada di perpustakaan Masjid Aya Sofya, Istanbul. Kitab al-Majesti adalah buku karya Abul Wafa yang paling terkenal daripadakesemua buku yang ditulisnya. Salinannya yang juga sudah tak lengkap kini tersimpan di Perpustakaan Nasional Paris, Perancis. 

Sayangnya, risalah yang dibuatnya tentang kritikan terhadap pemikiranEuclid, Diophantus serta Al-Khawarizmi telah musnah dan hilang. Meskipun yang demikian, peradaban moden terhutang budi kepada Abul Wafa. Hasil penelitian dan karya-karyanya yang dikumpulkan dalam sebuah kitab memberi pengaruh yang sangat menakjubkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama trigonometri dan astronomi. 

WAFATNYA ABU AL-WAFA MUHAMMAD

Ahli matematik terhebat di abad ke-10 inimeninggal dunia pada 15 Julai 998M di kota Baghdad, Iraq pada usia yang agak muda iaitu 57 tahun. Namun, hasil karya dan pemikirannya hingga kini masih tetap hidup. Meskipun telah tiada, Abu Al Wafa Muhammad Al-Buzjani tetap akan dikenang dan terus dihargai jasanya kerana telah membukti bahawa beliau mampu menjaga harkat dan martabat Islam. 

KESIMPULAN

Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran mahupun hadis, agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk sentiasa belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Inilah yang dihayati oleh sang ilmuwan Muslim, Abul Wafa Muhammad hingga segenap kehidupannya diabdikan demi kemajuan ilmu. Semangat pengorbanan untuk ilmu matematik yang diperlihatkan oleh Abul Wafa Muhammad Al-Buzjani diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya pemuda pemudi Islam untuk lebih percaya pada diri sendiri dan mampu untuk memajukan diri agar lebih memperdalami ilmu yang dipelajari. Sebagai seorang pelajar, kita hendaklah sentiasa ikhlas dalam menuntut ilmu agar segala yang dipelajari dapat memajukan agama, diri, keluarga, masyarakat dan Negara serta berusaha untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta’ala dalam menuntut ilmu yang memberi manafaat. 

PENUTUP

Akhir kata, saya bersyukur ke hadrat Ilahi kerana akhirnya dapat juga saya menyelesaikan tugasan yang diberikan dalam masa yang telah ditetapkan. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhinggan kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugasan ini. Terdapat banyak pengetahuan yang saya perolehi sepanjang menyiapkan tugasan ini. Saya dapat mengenali seorang tokoh matematik Islam yang hebat dan bijak iaitu Abu Al-Wafa Muhammad Al-Buzjani serta memperolehi sedikit sebanyak ilmu matematik yang saya perlukan dalam pengajian saya pada waktu ini. Bagi saya, Abu Al-Wafa Muhammad Al-Buzjani adalah seorang tokoh ilmuwan yang berwawasan kerana beliau telah banyak menyumbangkan jasa dan ilmu yang bermanafaat dalam bidang matematik. Saya berharap agar sesuatu hari nanti saya dapat mengikuti jejak beliau dalam memperdalami ilmu matematik dan seterusnya memberikan sumbangan dalam bidang tersebut. 


Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
013-400-6206, 011-1070-4212
http://abdazizharjin.blogspot.com

No comments:

Post a Comment